Ika-duwang Domingo kan Adviento | 5 Disyembre 2021 | Taon CENOT NA BABASAHON 

An Kagurangnan madatong na, mag-ugma kita! An kamundoan halion asin sabaton ta an Kagurangnan. 

Pagbasa sa Libro ni Profeta Baruc 5:1-9 

Halea, 0 Jerusalem, an gubing nin kamundoan asin kasakitan; gamita an kagayonan na gikan sa Dios sagkod pa man. lalikboy mo an katanosan nin Dios, ikurona mo sa payo an kaomawan nin saiyang ngaran na daing kataposan. Ipapahiling nin Dios sa bilog na kinaban an saimong kamurawayan. An ngaran na itatao nin Dios sa saimo sagkod pa man iyo ini: katoninongan nin katanosan, kamurawayan nin pagsamba sa Dios. Bumangon ka Jerusalem! Tumindog ka sa kaitaasan! Magtingkalag ka sa sirangan asin hilnga an saimong mga kaakian, nagkakatiripon hale sa sirangan asin sa sulnopan huli sa tataramon nin Dios na banal: nauogma, ta sinda nagigirumdom nin Dios. Nabihag sinda kan saindang mga kaiwal asin binayaan ka ninda; alagad ibinalik sinda nin Dios sa saimo siring sa mga prinsipe na ibabalik pano nin kamurawayan. An Dios nagbuot na patagon an lambang bukid na halangkaw asin dagaan an mga kababan, tanganing an Israel makalakaw na matiwasay sa kamurawayan nin Dios. An mga kadlagan asin mga kahoy na mahamot madulot nin limpoy sa Israel, huli sa pagbuot nin Dios. An Israel maugmang dinadara nin Dios sa liwanag nin saiyang kamurawayan kaiba an saiyang pagkaherak asin katanosan. 


SALMO RESPONSORIAL (Salmo 126: 1-2.4-5.6 )

Ngangalasan ginibo nin Kagurangnan, pano kita nin dakulang kaugmahan. 

1. Kan an Sion iniligtas nin Kagurangnan, iniligtas hale sa kauripnan, garo sarong 
pangaturogan. May mga ngisi sa satong mga nguso, may mga awit sa satong mga dila. (S) 

2. Kagurangnan, ligtasan kami sa kauripnan; Siring sa mga burabod sa alang na daga. An mga minasabwag sa luha, Maawit mantang minaani sa ugma. (S) 

3. Sinda minaluwas, naluwas pano nin mga luha, Dara an banhi na isasabwag; Sinda nagbalik, nagbalik pano nin mga awit, dara an saindang mga inaani. (S) 


IKA-DUWANG BABASAHON 

Magdanay kita sa Kagurangnan. Padagos kitang maglakazv sa Saiyang dalan tanganing an Saiyang pagkamoot magtalubo sa lambang saro asin magi kitang maninigo sa panahon na siya magdatong. 

Pagbasa sa Surat ni San Pablo sa mga taga-Filipos 1:4-6.8-11 

Mga tugang: sa gabos na oras kamo gabos sakong ipinapamibi. Maugmang ipinapamibi ko kamo. Sakong ginigirumdom an saindong tabang sa pagbalangibog kan Marhay na Bareta puon kan enot na aldaw na iyan nadangog nindo sagkod ngunyan. Aram ko na an nagpuon kan marahay na gibo diyan sa saindo, iyo man an matapos kaiyan sa aldaw na dumatong si Kristo Jesus. Aram nin Dios na kanigoan an paghidaw ko saindo. Namumotan ko kamo siring sa pagkamuot ni Kristo saindo. Ipinapamibi ko na an saindong pagkaminuot-muotan magliputok na magliputok, magdagdag na magdagdag an saindong pagkamidbid asin pakasabot kun ano an urog karahay na dapat gibuhon. lni makakatabang saindo tanganing kamo magin malinig asin daing digta; asin maandam kamo para sa aldaw ni Kristo, pano kan mga bunga nin katanosan na ginibo ni Jesu Kristo sa sato para sa kamurawayan asin kaomawan nin Dios. 


BANAL NA EBANGHELYO
 
Pagbasa kan Banal na Ebanghelyo  sinurat ni SAN LUKAS 3:1-6 

Ikakinseng taon kan paghade ni Tiberio Cesar, gobernador si Poncio Pilato sa Judea, tetrarka nin Galilea si Herodes, si Felipe na saiyang tugang tetrarka kan Iturea saka Traconitides, asin si Lisinia tetrarka nin Abilena, panahon na puon na padi si Alias saka Callas: duminatong an tataramon nin Dios ki Juan na aki ni Zacarias, sa desierto. Asin naglibot sya sa bilog na rona kan Jordan, ihinarubay an bunyag nin pagbakli para sa kapatawaran nin mga kasalan, siring sa nasusurat sa libro ni Propeta Isaias: "Tingog na nagkukurahaw sa desierto: Andama an dalan nin Kagurangnan, patanosa an saiyang agihan; an lambang ampas papanoon, an gabos na bukid saka bulod papantayon, an mga tiko magigin tanos asin an mga lubak-lubakon magigin pantay na dalan; dangan mahihiling kan gabos na tawo an tabang kan Dios na kaligtasan." V. Marhay na Bareta nin Kagurangnan 
R. Pag-omaw saimo, Cristo. 

Post a Comment

Previous Post Next Post