Enot na Domingo kan Adviento | 28 Nobiembre 2021 | Taon CENOT NA BABASAHON (Jer 33:14-16) 

Sa enot na babasahon sinasabi sato na mauotob an panuga nin Kagurangnan asin kita gahos an magiging saksi kaiyan. 

Pagbasa sa Libro ni Profeta Jeremias 

Maabot an mga aldaw, ulay nin Kagurangnan, na uutubon ko an panuga na ginibo ko sa Harong ni Israel asin sa Harong ni Juda: "Sa mga aldaw na iyan asin sa panahon na iyan, sarong marahay na sanga papatubuon ko para ki David; gigibuhon niya kun ano an tama asin matanos sa ibabaw nin daga. Sa mga aldaw na iyan si Juda magigin matoninong. Ini an ngaran na itatao saiya. "An Kagurangnan samuyang katanosan." 

Tataramon nin Kagurangnan. 


SALMO RESPONSORIAL (s 25) 

Sa saimo, Kagurangnan, iniitaas ko an sakuyang kalag. 

1. Kagurangnan, ipamidbid mo sako an saimong dalan. Kagurangnan, itukdo mo sako an saimong linalakawan. Palakawa ako sa saimong katotoohan: Tukdoi ako, hull to ika Dios, sakong Paratubos. (S) 

2. Mabuot asin matanos an Kagurangnan, sa mga nalagalag saiyang ipinapahiling an dalan. An mga mapakumbaba, saiyang dinadara sa dalan, sa mga dukha itinutukdo an dapat paglakawan. (S) 

3. Katotoohan asin pagkamuot an saiyang dalan para sa mga nag-uutob kan saiyang tipan asin kabotan. Mga katuod nin Kagurangnan an mga nag-aarang saiya; An saiyang tipan ipinapahayag niya sainda. (S) 


IKA-DUWANG BABASAHON (1 Tes 3:12-4:2) 

Sinasabi sato sa ikaduwang babasahon na padagos kitang magkaminorootan siring kan pagkamuot kan Dios sa satuya. 


Pagbasa sa Enot na Surat ni San Pablo sa mga taga-Tesalonica 

Gibuhon lugod nin Kagurangnan na magdagdag saka magsupay an saindong pagkaminuruotan asin an saindong pagkamuot sa gabos na tawo, siring kan samong dakulang pagkamuot saindo. Sa paaging ini, papasarigon niya an saindong mga puso na mayo nin kaninan sa kalinigan sa atubang kan satong Dios asin Ama, pagbalik kan satong Kagurangnan na si Jesus kaiba an gabos niyang banal. Sa katapusan, mga tugang, nakikimaherak kami saindo asin sinasadol mi kamo sa ngaran ni Jesus na Kagurangnan, na mamuhay kamo nin urog pa kan pamumuhay nindo ngunyan — pamumuhay na susog sa nanudan nindo samo — nganing mapaugma nindo an Dios. Aram na nindo an mga katukdoan na itinao mi saindo hull ki Jesus na Kagurangnan. 

Tataramon nin Kagurangnan. Pagbasa kan banal na Ebanghelyo ✠ sinurat ni Lukas 21: 25-28. 34-36  

Si Jesus nagsabi sa saiyang mga disipulos: "Mga tanda mahihiling sa aldaw, bulan asin mga bituon; sa daga an mga banwaan mahuhorasa, huli sa hinagubhob kan dagat asin kan mga hukol. An mga tawo magkakadirismayo sa takot, pag-iisip-isipon kun ano an mangyari sa kinaban: Huli ta an mga astros magkakahurulog, dangan mahihiling an Aki nin Tawo na madatong sa sarong panganuron, pano nin dakulang kapangyarihan asin kamurawayan. Kun ini nagpupuon nang mangyari, magtingkalag asin iitaas an payo, ta harani na an saindong kaligtasan.Magmaan kamo, tibaad an saindong mga puso magabatan kan bisyo, pag-inom asin mga kapurisawan sa buhay, asin an aldaw na iyan padaleng umabot saindo; huli ta madatong na garong siod sa gabos na uya sa daga. Magpuka asin maghagad nin kusog sa gabos na oras, tanganing makalikay sa mga bagay na mangyayari asin makatindog sa atubang kan Aki nin Tawo." 


V. Marhay na Bareta nin Kagurangnan 
R. Pag-omaw saimo, Cristo. 

Post a Comment

Previous Post Next Post