Domingo XXXII Ordinariong Panahon | 7 Nobyembre 2021 | Taon B


Pagbasa kan banal na Ebanghelyo ✠ na sinurat ni San Markos 12:38-44 o 12:41-44

𝓢a saiyang pagtukdo si Jesus nagsabi: "Mag-ingat kamo sa mga Escribas! Gusto nindang maggubing kan sa mayaman asin madunong, pagtawangalang sa tinampo, patukawon sa mga enot na tukawan sa sinagoga asin sa mga bangkete; ini an mga minasamsam kan rugaring nin mga babaeng-balo, nagsasagin-sagin na halaba an saindang mga pamibi. An mga ini maako nin padusang urog na magabat." Nagtukaw si Jesus kahampang kan kahon na pinaghuhulugan kan limos sa simbahan, asin saiyang pinagmasdan an mga tawo na naghuhulog nin limos duman. Dakul na mayaman naghulog nin dakul na limos. Sarong dukhang babaeng-balo nagrani asin naghulog nin limang centavo! Inapod ni Jesus an mga disipulos asin sinabihan: "Totoong sinasabi ko saindo an dukhang babaeng-balo naghulog nin labi kan sa gabos. Huli ta an gabos naghulog kan sobra sa sainda; alagad ini, sa saiyang kadaihan, ilinimos gabos, gabos na kaipuhan niya tanganing mabuhay." 


V. Marhay na Bareta nin Kagurangnan 
R. Pag-omaw saimo, Cristo.

Post a Comment

Previous Post Next Post