Gawi Nin PagsolsolDios ko, ikinahohorasa ko nin odok sa puso an sakong mga pagkasala saimo asin ikinaoongis kong gayo an sakong mga kasalan gabos huli ta ika namundo nin makuri kan sakong pagkawara kan kamurawayan asin sakong ikinangingirhat an daing katapusan asin maagabaab na kalayo nin infierno, alagad orog na ngani ta an mga iyan sarong mapangahas na pagsombikal saimo.

Dios ko, lubos na karahayan asin iyo sanang gayong kanigonigo kan sakuyang pagkamoot. Pinagsosolsolan nin odok sa puso an sakong mga pagkakasala saimo asin naghoholaw na ako nin totoong pagholaw na huli sa tabang kan saimong Mahal na Gracia ipagkokompisal ko an sakong mga kasalan, sadit man o dakula. Maggibo nin pagkasakit sa rogaring sa hawak asin magbakli nin pagkabuhay, Amen.


✠ ✠ 


Dios ko nagsosolsol ako kan sakong mga kasalan.
 Nanunuga ako na dai na magkasala liwat  nin huli ta marahayon ka asin namomotan taka. Amen.


Post a Comment

Previous Post Next Post