Gawi Nin PagsolsolO Dios ko, ikinamumundo ko sa bilog kong puso
ang pagkasala ko saimo asin kinakaongisan ko na an gabos kong mga kasalan
Huli ta natatakot ako sa pagkawara kan langit asin kasakitan sa impierno
Alagad orog na itong gayo huli ta nagtumang ako saimo
Dios ko, ika ang marahayon asin maninigo kan bilog kong pagkamoot.
Amen.

Post a Comment

Previous Post Next Post