Domingo XXIX Ordinariong Panahon | 17 Oktubre 2021 | Taon B


Pagbasa kan banal na Ebanghelyo ✠ na sinurat ni San Markos 10:35-45 o 10.42-45


Nagdolok ki Jesus si Santiago asin si Juan, na mga aki ni Zebedeo, dangan nagsabi, Maestro, igwa kaming boot ipagibo saimo para samo." Hinapot sinda ni Jesus,
"Ano an boot nindong gibohon ko para saindo?" Nagsimbag sinda, "Tugote kaming magtukaw kataed mo duman sa saimong mamurawayon na Kahadean, an saro sa too asin an saro sa wala." Sinabihan sinda ni Jesus, "Dai nindo aram kun ano an hinahagad nindo. Makakainom daw kamo kan kalis na iinomon ko? Makakapabunyag daw kamo kan bunyag na aakoon ko?" Nagsimbag sinda, "Kaya mi." Nagtaram si Jesus, "linomon man nanggad nindo an kalis na iinomon ko asin makakapabunyag kamo kan ibubunyag sako. Alagad bako ako an mapili kun siisay an matukaw sa too o sa wala ko; an Dios an matao kaiyan sa mga tinagamahan." Kan madangog ini kan sampolong disipulo, naanggot sinda ki Santiago asin ki Juan. Alagad inapod sinda gabos ni Jesus saka sinabihan, "Aram nindo na an mga kagsakop kan mga pagano may kapangyarihan sa saindang mga sakop, asin an mga lider iyo an pinagkukuyog. Alagad bakong arog kaini an dapat mangyari saindo. An siisay man saindo na boot magin dakula, dapat magin sorogoon nindo; an siisay man saindo na boot magin enot, dapat magin oripon kan gabos. Huli ta an Aki nin Tawo dai nagdigdi tanganing paglingkodan kundi tanganing maglingkod asin magdusay kan buhay niya tanganing matubos an dakul na tawo."


V. Marhay na Bareta nin Kagurangnan 
R. Pag-omaw saimo, Cristo.

Post a Comment

Previous Post Next Post