BUHAT HIN PAGHALAD KAN SAN JOSE (Waray)


Pagdayegon ka, San Jose,
Magmarangno han Manunubos,
Esposo han Baraan nga Birhen Maria.
Gintubyan ngada ha imo han Dyos nga amon Amay
an iya bugtong nga Anak.
Ngada ha imo, ginhatag ni Maria an iya pagtapod;
Upod ha imo, nahimo nga tawo hi Cristo Jesus.
Kaupod han amon Ginoo Jesus ug han Baraan nga Iroy
ginpapasidunggan ka namon dida hin lus-ay nga gugma ug katalahuran,
Yana nga adlaw, ginpili ka namon nga amon amay,
amon magbarantay ug panalipod.

Gintugot ha amon han Dyos Amay nga amon iggahin ini nga tuig basi pagsaurogon an imo 
kadarayawan
ug an ika-500 nga anibersaryo han Cristianidad han amon nasud.
Dida hin mapinasalamaton nga kasingkasing, kinikilala ka namon nga dako ka nga upa tikang 
han Dyos
nga amon kaupod, magturotdo, susgaranan ug panalipod yana nga tuig han Hubileyo.
Nadaraon kami ha imo hin paghalad han amon mga tawo, an Singbahan dinhi ha Pilipinas, an 
amon mga dyosesis, mga parokya ug mga pamilya.
Dida hin amaynon nga gugma ug pag-alagyam,
naghatag ka ngan naghimo han kinabuhi han Sagrada Familia.
Nanginginyupo kami ha imo nga imo bendisyonan an ngatanan nga amon mga tinguha
ngan buligan mo kami pagtindog han singbahan, an lawas ni Jesucristo, dida hin masinugtanon 
nga pagtoo, marig-on nga gugma ngan waray pagruhaduha nga paglaom
dida han amon mahigugmaon nga Amay.
Dayuday andam ka pamati ug pagsugot han kaburot-on han Amay
ngan pagpanalipod kan Jesus tikang han ngatanan nga kataragman.
Bawi-a kami tikang han ngatanan nga kataragman
nga nakakaruba han mga balor ug mga tutdo han Ebanghelyo dinhi ha amon nasud.
Panalipdi kami, samtang nakikipagbisog kami
han mga moral ug lawasnon nga mga kadon’tan han amon katilingban.

Amon itinatapod ha imo an ngatanan nga amon mga ungara ug mga hingyap
nga nag-uuna ha amon ngadto ha katalwasan.
Amon itinatapod ha imo an amon mga pamilya ug mga amay
basi magin tangkod hira ngada han tawag ha ira
nga magin mga ladawan han gugma han amon Amay ha langit.
Amon itinatapod ha imo an ngatanan nga amon mga pagbudlay
basi makabulig han amon mga kabugtoan dida han ira mga kasakitan.
Ngada ha imo, San Jose, sunod kan Jesus ug Maria,
hul-os nga amon ginhahalad an amon lawas ug kalag.

O, San Jose, magpakita ka man liwat ha amon nga amay.
Pag-unhi kami dida han dalan han kinabuhi.
Ihatag ha amon an grasya, kalooy ug karig-on ha boot.
Ngan panalipdi kami tikang han ngatanan nga karat-an. Amen.

Post a Comment

Previous Post Next Post