Salâ an Presidente


Banwaan nin Dios sa Diyosesis kan Legazpi:

Salâ an Presidente.

Sinabi ni Presidente Duterte na an Dios lolong, pakatapos mag-imbento nin salang istorya manongod sa paglalang na harayong gayo sa mga nasusurat sa Biblia. Pinagtuya-tuya niya an Simbahan siring man hinusgahan na nagtutukdo nin salang doktrina. Saiya man na sinabi na ibang Dios an saiyang pinagtutubodan, may tultol na pag-isip, mantang an Dios na tinutukdo kan Simbahan lolong. Suminobrang marhay sa saiyang opisyal na katongdan bilang Presidente kan Republika an gibo niyang pagdispresyar sa katalingkasan-panrelihiyon asin pag-ataki sa mga pamayo nin Simbahan. Kun siya nagsasabing kasaro kan katolikong pagtubod, siya naglalanghad.

Dai kita magpalansi. Itinukdo satuya sa ika-duwang tugon: “Dai mo pagbasang-basangon an ngaran kan Dios” (Exodo 20, 7).
An Dios pagkamoot. Linalang kita sa pagkamoot. Hinimo kitang kabaing asin kalalawgon niya. Bako an kabaliktaran. Nasasala si Presidente Duterte na maghimo nin salang imahen nin Dios gikan sa saiyang mga kapritso.

An Dios pagkaherak asin katotoohan. Saiyang “minawot na an gabos makaligtas asin makanood kan katotoohan” (1 Timoteo 2,4). An Simbahan asin an saiyang mga dayupot na ministro -clero siring man mga layko- naninindogan sa katokdoan na ini sa atubang kan rinibong ginaradan sa  gera laban sa droga asin an padagos na pagpakalat nin saralang impormasyon na minaati sa gabos na porma nin media. Garo bagang tinatakot asin pinapasupgan ni Presidente Duterte an Simbahan Katoliko tanganing an mga lideres kaini magpondo sa pagkontra sa ano man na rason nin pag-gadan asin an pagpakalat nin saralang bareta, pili-on na magsilensyo sana asin magsunod saiya imbes na magpahayag kan Ebanghelyo nin pagkamoot asin katotoohan.

An Simbahan, lideres asin banwaan, nagkakasala kaya danay na nanganga-ipo nin mga pag-bago. Si San Pablo nagtukdo ”an Kagurangnan nagboot na gabos na naghaharubay kan Ebaghelyo magsaksi sa Ebanghelyo” (1 Corinto 9,14). An dai niato pagbuhay susog sa Ebanghelyo minapaluya kan satuyang pagsaksi. Herak man satuya kun dai kita magharubay kan Ebanghelyo. Padagos kita minsan sa tahaw nin mga patakot, dahil aram niatong gayo na an Ebanghelyo matalingkas sa mga naghihinanyog siring man sa naghaharubay kaiyan.

Ikinakaogma niamo an boot na pakipag-olay kan gobierno sa manlaen-laen na mga simbahan kun ini sinsero. Magiging epektibo an dialogong ini kun an duwang lado mas paorogon an paghinanyog ki sa pagpalinig kan sadiri. Mas lalong magiging mabunga ini kun matabangan si Presidente Duterte na mahimong gayo an desisyon na pondohon an mga pag-gadan asin saralang impormasyon siring man galangan an derecho nin tawo asin an demokratikong institusyon. Dai lugod magi ining saro na naman na propaganda.

“Kun kami minamaldisyon, kami minabendisyon…” (1 Cor 4,12). Samuyang ipinapaaram sa Presidente na siya samuyang ipinapamibi, tanganing siya maliwanagan asin kumusog an boot na atubangon an dakulang katongdan na mamayo sa satuyang banwaan pasiring sa tunay na pag-uswag, pagkasararo asin katoninongan.

“Alagad kami naghuhulit dapit ki Cristo na ipinako sa krus. Saro ining singkogan sa mga Judio, asin sarong kalolongan para sa mga pagano. Alagad para sa mga inapod nin Dios, Judio man o Griego, si Cristo iyo an kapangyarihan asin an kadonongan nin Dios. Huli ta an kalolongan nin Dios, mas madonong pa ki sa kadonongan nin tawo, an kaluyahan nin Dios, mas makosog pa ki sa kosog nin tawo” (1 Corinto 1,23-25).

Obispo JOEL Z. BAYLON, DD asin Kapadian kan Diyosesis kan Legazpi

Post a Comment

Previous Post Next Post