Pag-omawon


Pag-omawon an Ama, asin an Aki, patin an Espiritu Santo: 
siring kan pag-omaw sa kaenot-enote pang gayo 
sagkod pa naman ngonyan magkagurang man. Amen.

Post a Comment

Previous Post Next Post