Mag-ogma asin Magin Magaya-gayaPAGSADOL NA PASTORAL KAN CATHOLIC BISHOPS CONFERENCE OF THE PHILIPPINES (CBCP)


“Paladan an mga parapatoninong huli ta aapodon sindang mga aki nin Dios” (Mt 5:9).

Namomotan na mga tugang ki Cristo, bako daw na naglalaom kita kan grasya na apodon na mga “aki  nin Dios”? Kun siring, danay kitang maghingowa na maging mga parapatoninong sa tahaw  kan mga karibokan sa satuyang banwaan.

KATONINONGAN: PANGAPODAN ASIN MISYON KAN GABOS

Sa mga oras na ini nin kadikloman, nangingibabaw an mga pagka-ongis asin biolensya, an mga pag- gadan nagyayari haros aroaldaw, kun saen may mga tawong natood na kan irensultohan asin makukulog na mga tataramon sa social media, sinasadol mi kamo na maging dayupot asin magdanay na pusog sa kumon niatong pangapodan asin misyon na maging saksi sa katoninongan.

Dai lugod kita masala manongod kaini ta an Kagurangnan nagsabi: “Bako arog kan pagtao nin kinaban, itinatao ko an katoninongan saindo” (Jn 14:27).  An saiyang katoninongan bakong pag-uyon  o pagpairarom sa karatan; siring man bako ta mayo nin ralaban o karibokan. Mayo satuyang makakapatoninong sa mga oras na ini nin kariribokan kundi an mahuyo niatong pakamidbid saiya na minadusay para satuya kan saiyang sadiri --- “Ako ini. Dai kamo matakot!” (Mt 14:27).

AN HALAGA KAN PAGSAKSI KI CRISTO

Ano man an bago manongod sa mga padi na ginaradan dahil sa pagsaksi ki Cristo? Ano man an bago manongod sa mga profeta ngonian na pinapasilencio kan mga mapandayang bala kan mga paragadan? Ano man an bago manongod sa mga pamayong paralingkod na pinapakaraot dahil ta ginibo ninda an saindang katongdan bilang mga pastor na nagsusunod sa saindang Pangenot na Pastor? Nalingawan na nindo na “an dugo kan mga martir iyo an semilya kan mga Kristyano? (Tertullian)  Iyo ini an nagtataong buhay sa Simbahan sa nakaaging duwang ribong taon. Dai kamo matakot!  Bakong sinabi kan Kagurangnan, “Dai kamo matakot sa mga tawong nakakagadan kan hawak alagad dai makakagadan kan kalag; kundi matakot kamo sa Dios na makakagadan kan hawak asin kalag sa impyerno” (Mt 10:28).

Sanay na kita sa mga panlibak asin persikusyon. Alagad ano an sabi kan Kagurangnan manongod sa mga pinapasakitan asin minumuda dahil saiya?  An sabi niya: “Mag-ogma asin magin magaya-gaya kamo” (Mt 5:12). Ini mismo an pagsadol satuya ni Papa Francisco sa kapinonan kan  “Gaudete et Exsultate”. Ini an an tataramon nin Kagurangnan sa mga pinapasakitan asin minumuda dahil saiya. Pano kita tinokdoan manongaod sa mga persekusyon? Himatea kun ano an sinabi ni Apostol Pablo, “Kun kami minamaldisyon, kami minabendisyon; kun kami pinapasakitan, tinitios mi; kun kami linilibak, sinisimbag mi nin pakipagkatood” (1 Cor 4:12-13).

MGA PAGTIOS KAN MGA DUKHA 

An samuyang mga pagtios bilang mga pamayo kan Simbahan mayong sinabi kun enkompara sa mga pagtios kan mga dukkha sa satuyang nasyon. Nadadangog ta daw an inagrangay kan mga dukhang eskwater na ikinukulong dahil sa pag istambay? Namamatean ta daw an mga pagtios kan mga nag-droga na markado na bako nang mga tawo? Dai ta daw puedeng hilingon sinda na mga tawong may helang na dapat tabangan? Magdadanay sana kitang mga meron minsan aram niatong hayag an mga pag- gadan asin pagtrato sainda siring sa basura? Dai minatadong sa satuyang isip na an lambang suspetsadong ginadan may nabayaan na agom asin mga aking naging ilo --- na nagsasakit na matawan man lamang nin disenteng paglubong an saindang mahal sa buhay?

Dai kitang pagmakulog sa mga nagsasakit sa laog nin mga selda na garo sardinas an kamogtakan? Matitios ta daw an siring na kamogtakan na aram niato na rehabilitasyon an kaipuhan kan kadaklan? Nadadangog ta daw an  inagrangay kan mga tinubo na pinapalayas sa daga na saindang mana tanganing an mga ini patugdukan nin minahan asin dike? Ano an satuyang namamatean manongod sa mga pamilya na napipiritan bayaan an sadiring harong dahil sa iwal kan gobierno asin mga rebelde? Pano kita naapektaran kun an mga soldados niato nagagadan dahil sa padagos na ralaban ta dai hinuhuhusay an kamogtakan sa paagi nin dialogo para sa katoninongan? Sabi sa Tagalog: “Ang sakit ng kalingkingan ay ramdam ng buong katawan”. Bako ining pirming totoo! Dai ta nanggad mamatean an kulog na tinitios kan lambang saro kun an ibang parte kan hawak paralisado na dahil sa warang pakilabot.

AN PAAGI NI JESUS

Boot niamong ipasabot duman sa mga na-aanggot dahil sa mga insulto gikan sa autoridad; giromdomon kun ano an katokdoan nin Kagurangan sa saiyang mga disipulos. An sabi niya: “Alagad sinasabihan ko kamong mga nagdadangog sako: kamotan nindo an saindong mga kaiwal, gibohan nindo nin marhay an mga naoongis saindo…” (Lk 6:27-29). An bengansa bakong paagi ni Cristo. Bakong paagi ni Jesus an magpadaog sa maraot kundi an pagdaog sa maraot sa paggibo nin marhay (Rom 12:21).

May mga nag aakusar samuya na kami nag aayon sa mga hiro-politika tanganing ulagon an gobierno. Harayong gayo ini sa katotoohan. Bako niamong katongdan an pagpatindog nin ano man na hahadean sa daga. An siring na kahadean agi sana. An samuyang misyon para sa Kahadean nin Dios na dai nasasangkoban kan kinaban --- tanganing mabuhay kita “sa daga siring man sa langit” (Mt 6:10).SIMBAHAN ASIN GOBIERNO

An Simbahan iginagalang an Gobierno asin an gabos na opisyales kaini sagkod na an mga ini  bakong salungat sa mga baseng prinsipyo na samuyang pinagtutubodan siring kan paggalang sa sagradong buhay, integridad kan bilog na linalang asin dignidad kan lambang tawo.

Bako kaming lideres-politikal kaya bako kaming kalaban kan gobierno. Samuyang minimidbid an separasyon kan Simbahan asin Estado, lalo na an pagkakaiba kan papel kan duwang ini para sa banwaan. Kun kami nagpapahayag manongod sa ano man na isyu, danay iyan na nakagamot sa katokdoan nin pagtubod asin moralidad lalo na an manonongod sa katanosan-pankagabsan, mayo lamang ini nin ano man na halo nin politika o ano man na ideologiya.

SIMBAHAN NIN MGA MAKASALAN, INAAPOD SA KABANALAN

Mapakumbaba niamong inaako na kami Simbahan nin mga parakasala na inaapodan sa pagbago asin pagpabanal. Minaduko kami sa kasusupgan kun kami nakakadangog nin mga pag-abusong gibo nin kapwa pamayo kan Simbahan ---lalo na idtong mga linahidan tanganing “mamuhay siring ki Cristo”. Nakataya kami sa saindang mga kagibohan asin inaako mi man an katongdan na sinda sagwe-on  asin matokdoan. Sa kapakumbabaan, inaako mi an kadakul niamong kaluyahan asin kakundian bilang tawo. Dai kami nagpapalinig sa sadiri huli ta minatubod kami sa Dios na minakugos kan makatawong kamugtakan tanganing bagohon an lalawgon na ini sa saiyang Aki na si JesuCristo. Siring ki San Pablo, minaguno kami nin kusog gikan sa tataramon nin Kagurangnan: “An sakuyang biyaya tama na para saimo; huli ta an sakong kapangyarihan orog na makusog kun ika maluya” (2 Cor 12:9).

PANGAPODAN SA PAMIBI ASIN PAG-AYUNO

Kaming mga Obispo minaimbitar saindo sa tolong aldaw na pag-ayuno, pagpamibi asin paglimos poon sa Julio 17 sagkod 19, 2018.

Namomotan na banwaan nin Dios, hinahagad niamo para saindo an pangataman kan satuyang Ina, pano nin pagkamoot  (Jn 19:26). Siya an Ina nin pagtubod. Santa Maria, Ina nin Simbahan, madya samuya kun kami minaluya sa pagsarig sa Dios asin nawawaran kan arak nin pagtubod, paglaom asin pagkamoot (Jn 2:1-11). Tokdoe kaming gibohon ito sanang mga minamawot samuya kan saimong Aki. Asin kun nagluluya an samuyang boot sa tahaw kan mga persekusyon, magdanay kaming manindogan sa poon kan krus asin makua giraray an kusog gikan sa dugo asin tubig na buminulos hale sa hirog kan namomotan mong Aki, an samong Kagurangnan asin Paraligtas na si JesuCristo.  AMEN.

Para sa Catholic Bishops’ Conference of the Philippines,

+ Romulo G. Valles, DD
Arzobispo kan Davao
Presidente kan CBCP
Hulyo 9, 2018

*Babasahon sa gabos na Misa sa Domingo, 14 Hulyo 2018, sa mga parokya kan Diyosesis kan Legazpi

Post a Comment

Previous Post Next Post