Panalangin Sa Ikatlo Ng Hapon


Pumanaw ka Hesus,
subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa
At ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan

O bukal ng buhay,
walang-hanggang awa ng Diyos,
Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang Iyong sarili para sa aming lahat

O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Hesus
bilang bukal ng awa para sa aming lahat,
kami ay nananalig sa Iyo.

Banal na Diyos,
Banal na puspos ng kapangyarihan, 
Banal na walang-hanggan,
Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo (3x)

Amen.

O Hesus, Hari ng awa,
kami ay nananalig sa Iyo.

Post a Comment

Previous Post Next Post