Pamibi sa Alas Nueve


Pangadieon aroaldaw pag-abot kan alas-nueve nin banggi kaiba an pagkampana kan mga simbahan asin kapilya sa bilog na diyosesis. Pangadieon man sa lambang Misa sa Domingo. 


Maheherakon asin Mapagmakulog na Ama, an nagdadara nin pagkabaranga dai makakasabot Saimo, an namomoot sa kariribokan dai makakaako Saimo. Hilnga an kamugtakan kan samong banwaan, asin bantayi kami sa tahaw nin mga patakot, kariribokan asin kagadanan. Rangaha kami na Saimong mga aki, asin buksan Mo an samong puso sa paglaom, tanganing sa giraray mamamatean niamo an mga panahon nin katiwasayan asin katoninongan. 

Tabangan lugod ni Santa Maria, Ina nin Kaligtasan asin Reyna nin Katoninongan, an gabos na nagkakapot nin kapangyarihan sa banwaan na ipatupad nin tama an batas asin depensahan an kabanalan nin buhay; an gabos na tinawan nin katungdan na magdara nin armas sa paglingkod asin pagsurog sa publiko, na maging responsible asin may paggalang sa derechos kan gabos, maski mga kriminal; an gabos na mga nagpapagal para sa katoninongan, na makakua nin ranga asin kusog sa irarom kan saiyang pangataman asin pagsangkob; asin an lambang saro samo na mapusog na magpoon sa paglakaw sa dalan nin hustisya, pagkaherak asin katoninongan. 

Kagurangnan, tapusa na an pagpabulos nin dugo kan Saimong banwaan! 

Ini hinahagad niamo sa ngaran ni Jesus, Prinsipe nin Katoninongan! 

Amen. 

Post a Comment

Previous Post Next Post