Pamibi Para Sa Mga Padi


O Dios na makakamhan, lilingya an lalawogon kan saimong Aki, asin sa saimong pagkamoot sa saiya na halangkaw na Padi sagkod pa man, kaheraki an saimong mga kapadian. Giromdoma, O maheherakon na Dios, na sinda pano man nin kaluyahan bilang tawo. Pakusoga sainda an gracia nin vocacion na saindang inako sa paagi kan pagdoon kan mga kamot nin Obispo. Danay na irani mo  sinda saimo   tanganing dai manggana  an   kaiwal,  asin   dai nanggad sinda maggibo nin anoman na dai maninigo sa saindang banal na vocacion.

O Jesus, ipinapamibi ko an saimong mga dayupot na padi,siring man idtong mga yaon sa pagmisyon sa sadiring lugar, o saibang mga comunidad; mga padi mong nadaog nin sogot; mga padi mong yaon sa kamundoan; mga joven pang padi; siring man an mga naghehelang; mga padi mong madali nang magduman sa ikaduwang   buhay;   an   kalag   kan   mga   padi   mong   yaon   sa purgatorio.

Sa gabos kaini, iniitaas ko saimo an mga padi na haraning gayo sa sakong puso: an padi na nagbonyag sako; an mga padi na   naghatod   sako   kan   saimong   kapatawaran   sa   paagi   nin absolusyon kan sakong mga kasalan; an mga padi na nagmisa asin nagtao sakuya kan saimong hawak asin dugo sa banal na comunion; an mga padi na nagtokdo, nagtabang asin nag-antabay sako; gabos na padi na pinagka-utangan ko nin boot sa ano man na paagi. Danay na ranihan sinda sa saimong puso asin panoon mo nin dakul na gracia, ngonian asin sagkod pa man. 
Amen. 

Post a Comment

Previous Post Next Post