ORATIO IMPERATA ( Bicol Version )Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpapasalamat huli kan mga nangangalasan kan Saimong linalang, huli kan Saimong pangataman sa pagtao Mo kan samong mga pangangaipo digdi sa daga,
asin huli kan Saimong kadunongan na nag-aantabay kan lakaw kan bilog na kinaban.

Inaako mi na nagkasala kami Saimo asin sa kapalibutan. Dai mi nasabotan asin naotob an Saimong kabotan na atamanon an kinaban.

An kapalibutan nagsasakit huli kan samong mga salang gibo,
Asin ngonyan namamatean mi na
An pagdusang-balik kan samong pag-abuso asin kapabayaan.
Padagos an labi-labing pag-init kan kinaban. Huli kaini naglalawig an tig-initan; nagdadakul asin nagkukusog an mga bagyo, uran, baha, pagtuga kan bulkan, asin iba pang mga natural na calamidad.

Dai kaming mabibirikan kundi Ika, mamomoton na Ama. Sa saimo kami minahagad nin kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, an samong mga namomotan, asin mga pagrogaring sa peligro nin mga calamidad, natural man o kagibohan nin tawo.

Antabayan Mo kaming magtalubo na magin mga responsableng Paraataman kan saimong linalang.
Asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo.
Huli ki Kristo, samong Kagurangnan.

Amen.


*Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami (3x) 1 Comments

Previous Post Next Post