Pondohon an mga Pag-gadan, Poonan an Pagbulong: Pangapodan sa Aksyon

SURAT PASTORAL KAN DIYOSESIS KAN LEGAZPI MANONGOD SA MGA PAG-GADAN SA GERA NIN DROGA

(Babasahon sa bilog na Diyosesis sa gabos na Misa sa Domingo, Octubre 1, 2017)
“An Dios nagsabi: Ano an ginibo mo? An dugo kan saimong tugang nag-aagrangay sakuya gikan sa daga!” (Gen 4:10)

Sa satuyang selebrasyon kan Panahon nin Paglalang, inaapodan kita na himation an inagrangay kan kinaban siring man kan mga dukha. Ngonian an sadiri niatong mga komunidad, ini  minasadol satuya na dangogon an inagrangay kan mga pamilya kan biktima nin mga pag-gadan asin biolensya.

Linalang kita nin Dios kabaing asin kalalawgon Niya. Kaya igwa nin kakayahan na mamoot, maging matanos asin maheherakon. Ngonian ining pangenot na katotoohan manongod sa digndad nin buhay asin an kakayahan niatong  mamoot sinasanglean nin ibang kaisipan na nagsasabi na may mga tawo na dahil kan saindang mga kasalan, nawaran na sinda kan saindang dignidad siring man kan saindang derecho na tawan nin proteksyon kan ley.

An kabaliktaran kan paglalang iyo an pagrompag. Kadakul-dakul nang rinompag an nasambit na kaisipan: rinibo nang buhay an nawara dahil sa  gera laban sa droga; an katotoohan binabaliktad sa social media asin sa mga pahayag kan gobierno; mga demokratikong institusyon tuyong kinakalaban;  asin harayong gayo sa panugang reforma, yaon man giraray an korapsyon o darayaan  na mas lalo nganing nag-nga-ngana dahil sa pagkawara kan transparensya asin pagrendir cuenta nin gobierno.

An Dios nag apod satuya sa pakikomunyon sa gabos na linalang, enot sa gabos, sa mga daing kaya na magdepensa sa sadiri. Ngonian na taon sineselebrar niato an satuyang mga  parokya asin tinatawan nin doon an pagigi niatong komunyon nin mga komunidad. Tanganing mangyari ining komunyon kaipuhan  maibalik niato an kakayahan na galangan an derecho asin dignidad nin gabos. Mangyayari sana ini kun satuyang dangogon an inagrangay kan mga dukha asin mga nagsasakit sa  satuyang kapalibotan. Kaipuhan niatong maibalik an tiwala sa gobierno tangani kita magtarabangan para sa karahayan kan kagabsan. Mangyayari sana ini kun an kakusgan kan ley, an tamang pagpahayag, asin an pagrendir cuenta iyo sa giraray an maging palakaw kan gobierno.

An kabaliktaran kan komunyon iyo an pagsikwal. Maraot an kaisipan na an pagmalasakit sa mga midbid na parakasala asin pagdepensa sa saindang derecho bilang tawo, madara nin peligro sa mga marhay na siyudadano kan banwaan asin mahimo saindang biktima nin mga krimen. An pagsikwal sa kapwa minahatod satuya sa dalan nin daing-pakilabot asin pagka-ongis. Aparte kan padagos na mga pag-gadan sagkod ngonian, saro pang dakulang eskandalo sa banwaan an mga Kristianong minasuporta sa mga garadanan gamit pa an palaen-laen na rason na saindang  ipinapakilaban.

Si Papa Francisco, kan magbisita sa Colombia kan Septiembre 10, nagsabi: “Sagkod saen an satuyang pagpabaya, na tugotan an bako-sa-tawong pagbuhay na tumagos sa buhay kan satuyang banwaan? Sinusubol kita ni  Jesus na atubangon an mga nasabing  pagkabuhay, mga gibo-gibong minaraot kan banwaan asin minaolag kan komunidad. Pirang beses niato ginibong normal an lakaw kan biolensya asin an pagsirikwalan  niato na mayo nin nagngahas na magsagwi o maghatol man lamang!”

Halos santaon na kan magpahayag kami nin surat sa Presidente tanganing hagadon saiya na pondohon an mga nagyayaring “extrajudicial killings”,  imbestigaran an mga may kagibohan kaini, arestaron asin darahon sa hustisya. An samuyang pangapodan napasipara sa pagbingog-bongogan asin katagasan nin puso. Alagad an dai pa nahahaloy na  mga pag-gadan sa nagkapirang mga binatilyo asin an mga pag-ulang sa pagpa-uswag kan derecho nin tawo nakapukaw sa konsiensya nin kadaklan.

Bilang mga pastor, nakikisumaro kami saindo, kasabay sa saindong paglakbay sa panahon nin kadikloman asin pagpabulos nin dugo,  pasiring sa pagpatindog nin mas matanos asin makatawong banwaan, kaiba si Cristo asin an saiyang Ebanghelyo na iyo an liwanag na magiya satuya. Magkasararo kita sa pagsugpo kan mga pag-gadan sa laog kan satuyang banwaan!

1. Lalabanan niato an pagsikwal sa kapwa sa paagi nin paki-kapwa. Gibohon niato an satuyang parokya asin eskuwelahan, siring man an  “social media”  na maging plataforma sa pagpahayag nin katotoohan, maging sarong lugar nin pag-orolay kan gabos na may pagmakulog sa komunidad, asin an pagtitiriponan tanganing satuyang dangogon an manlaen-laen na mga opinion alagad an gabos matapos sa pagka-oroyon. Tukdoan niato an mga jovenes na mag-iwas sa droga asin man galangan an buhay asin dignidad nin lambang tawo.

2. Mapasiring kita asin satuyang ipapamati an pagmakulog sa mga pamilya kan biktima nin mga pag-gadan. Siring sa dating gibo kan Simbahan ipaabot niato sainda an balaog kan mga sakramento siring man an suporta kan satong mga komunidad nin pagtubod mantang  sinda naghahanap nin katanosan asin naglalaom nin karangahan.

3. Dadarahon niato an paglaom duman sa mga nadadaog kan agyat nin droga asin sa saindang mga pamilya, asin maghingowa sa gabos na parokya na poonan asin  padanayon an dakul pang “Harong Paglaom” na sarong programa nin rehabilitasyon  kasabay an gobierno-lokal, pulis, asin iba pang sector kan banwaan.

4. Satuyang hahagadon na magrendir cuenta siring man na may transparensya an satuyang mga lideres na nasa gobierno asin an mga nag iimplementar kan ley. Mantang  kita minasuporta sa gabos na mga paaging panreforma asin pakilaban sa korapsyon asin kriminalidad, kita man maitaas-boses asin mahiro kun sa mga pagpadalagan nin programa sa pag-bago natitimakan an deretso nin tawo, binabaliwala an ley asin inoolag an mga demokratikong palakaw.

5. Sarabay kitang mapamibi. Padagos kitang makampana pag alas nuebe kan banggi asin mangadie kan “Prayer at Nine”. Siring man gibohon niato ini sa mga misa sa Domingo. Satuya man na sabayan an “Forty Days of Prayer for the Dead”  sagkod sa Nobiembre 1. Sa panahon na ini nin kadipisilan, balikan niato an magayon na  kaugalian sa parokya na inaapod Perdon. 

Samuyang pinaluwas an sarong Diocesan Circular tanganing matabangan an gabos sa pagplano tanganing masimbagan an pangapodan sa aksyon.

Lugod pa man si San Lorenzo Ruiz na nagsabi na kun tawan pa man siya nin rinibong buhay, gabos niya iyan iaatang sa Kagurangnan, pagiromdomon kitang maglakaw sa dalan nin Kagurangnan, siring man sa pagmakulog sa kasaradayan sa tahaw kaining  gera na mas lalong minapababa sa halaga nin buhay kan mga dukha.

Pondohon an mga Pag-gadan. Poonan an Pagbolong.
Sa pakisumaro sa nagsasakit na Hawak ni Cristo asin ki Maria Ina nin Kaligtasan,


+ JOEL Z. BAYLON, DD

Obispo kan Legazpi


Kafiestahan ni San Lorenzo Ruiz
28 Septiembre 2017

Post a Comment

Previous Post Next Post