Pamibi Para Sa Mga Padi

 

Atamana sinda, nakikimaherak kami,
Namomotan na Kagurangnan.
Atamana sinda, huli ta sinda sadiri mo
Mga padi mo na an buhay dusay
Sa Banal Mong Santuario.
Atamana sinda, huli ta sinda
Nasa kinaban
Minsan ngani siblag sa kinaban.
Kun an mga kinabanon na mga
Kaogmahan minatukso, minaagyat
Atamana sinda asin rangaha sinda
Sa mga oras nin kamundoan asin kasakitan
Kun an saindang bilog na buhay nin sacrificio
Para sa mga kalag garong nasasayang
Atamana sinda, asin giromdoma, Kagurangnan
Dai sindang maaagrangayan kundi ika.
Alagad an saindang mga puso laman pa
May sa tawong kaluyahan
Papagdanaya sinda na malinig siring sa Hostia
Na sa aroaldaw saindang kinokonsagra
An saindang balang kaisipan asin tataramon
Patin gibo, kaheraki, Kagurangnan, na bendisyoni.
Amen.

Post a Comment

Previous Post Next Post