NOVENA KI NUESTRA SEÑORA DE SALVACION
Patara-tara asin halipot na katekesis 

Lider:    ✠ Sa ngaran kan Ama asin kan Aki patin kan Espiritu Santo 

Gabos:    Amen.  


Gawe nin Pagsolsol (magtoninong sa halipot na panahon) 

Gabos: 

    O Dios na samuyang Ama, kami saimong linalang, kami saimong tinubos huli kan dugo na pinabulos nin saimong Aki duman sa krus. Itinao Mo samuya an Ina nin saimong Aki na magin Ina man niamo, Ina nin samuyang kaligtasan. 

    Huli kan gabos niamong pagkasala saimo, mga pagkukulang niamo sa lapwa dara kan dai mi paghiling sainda bilang tugang na dapat kamotan asin tabangan, Kami nagsosolsol asin naghoholaw na magbagong-buhay asin maglakaw sa dalan nin saimong mga togon.   
    
    Ama niamo sa langit, Amang maheherakon, kaheraki kami asin patawada huli ki Kristo na samong Kagurangnan, AMEN. 


Awit: 

Inang Mapag-ampon 

Inang mapag-ampon, Virgen de Salvacion
Samuya warasan an kaligtasan
//: Ave, ave, ave Maria! :// 

Inang mapag-ampon, Virgen de Salvacion
Buhay pauswagon nin mga Bikolnon
//: Ave, ave, ave Maria! :// 

Ilaw ka sa langit, ilaw ka sa daga
Ilawi an buhay niamong taga-Albay
//: Ave, ave, ave Maria! :// 


(Isunod an sarong kabtang kan Santo Rosario sosog sa aldaw kan pagnovena.)


Pamibi sa Gabos na Aldaw kan Novena

Gabos:    Dios Amang makakamhan, Ama ni Jesucristo, sinasamba mi ika sa bilog na kapakumbabaan. Pinapasalamatan mi ika nin daing katapusan huli kan gabos na mga biyaya na iwinaras mo samuya. Sa tabang ni Santa Maria, ina kan saimong bogtong na Aki, kaheraki kaming mga parakasala na makabalik asin magdanay sa Saimo sagkod na kami magadan. Kaheraki man an mga malipot na an pagtubod asin nagsusunod sa mga salang katukdoan. Bagoha kami gabos kan Saimong tataramon asin danay mo kaming palakawon sa dalan nin kabanalan sagkod makaabot kami sa kabilogan kan saimong kahadean. Ini hinahagad mi sa ngaran ni Jesucristo samong Kagurangnan, kaiba Mo asin nin Espiritu Santo sa kapanahonan nin mga panahon. AMEN.


ENOT NA ALDAW 


Tema:    Pagsarig sa tabang ni Maria, Ina nin Kaligtasan

Pagbasa kan Evangelio na sinurat ni San Juan (Jn. 2:1-11) 

    Pakalihis nin duwang aldaw, nagkaigwa nin kasal sa Cana nin Galilea asin yaon duman an ina ni Jesus, inimbitaran man sa kinasal si Jesus asin an saiyang mga disipulos.

    Nagkulang an arak, kaya an ina ni Jesus nagsabi saiya. “Dai na sinda nin arak”. Si Jesus nagsimbag, “Babae, dai ka dapat na makiaram sa bagay na iyan. Dai pa minaabot an sakuyang oras”. An saiyna gina nagsabi sa mga sorogoon, “Giboha nindo an sabihon niya saindo”

    Igwa duman nin anom na tapayan: lambing saro nalalaogan nin sanggatos na litrong tubig na ginagamit kan mga Judio sa paghanaw.

    Si Jesus nagsabi sainda.”Panoa nindo nin tubig an mga tapayan. Pinano ninda sagkod na nagsupay”. Dangan nagtugon si Jesus, “Kumua na kamo asin daraha nindo sa namamahala kainingkinasal”. Dinara sa namamahala. Ninamitan kaini an tubig na naging arak, dai aram kun saen hale. Inapod an nobyo asin nagsabi, “Enot na ipinapainom an marhay na arak: asin kun boroyong na, dangan ilinuwas an maluyang arak alagad tinagama mo an marhay na arak sagkod ngonian”. Kaya digdi sa Cana ni Galilea pinonan ni Jesus an saiyang mga milagro: ipinahayag an saiyang kamurawayan asin an mga disipulos nagtubod saiya.

(isunod an halipot na paghorop-horop)

Pamibi:    Dios Amang mamomoton, minapasalamat kami sa pagpili mo ki Santa Maria na magin Ina kan saimong Aking si Jesus. Naoogma kami na itinao kan saimong Aki na mani-Ina man niamo gabos, Ina kan ilaw nin bilog na banwaan. Magkakanigo siya sa siring na kamahalan. Sa tabang niya na samuyang Ina liwanagi an samuyang buhay digdi sa kinaban na maglakaw lugod kami sa totoong dalan, makamidbid sa Dios asin mabuhay sa kabanalan. Tabangi kaming magtalubo sa pagtubod, pagsarig asin pagkamoot. Paliwanagi an gabos na tawo sa kinaban kan saimong mga hulit na gibohon an katokdoan ni Jesucristong Kagurangnan. Kaherakan mong tawan kami nin malinaw na isip tangani na mamidbid niamo an dalan pasiring sa saimong Aki asin magpoon nin bagong buhay. Kun magkakanigo sa boot nin Dios, sa paagi kaining Novena tawan samo an samong mga kaipuhanasin kahagadan, sa ngaran ni Jesucristo na samong Kagurangnan, Amen.

(Omontok nin kadikit asin hagadon an mga kaipuhan. Pakatapos magpamibi nin sarong Ama Niamo, Tara Maria asin Pag-omawon, para sa intensiyon kan gabos na mga gadan.)


Antifona 

Sta. Maria, tabangi an mga makaherak-herak, soroga an mga maluya, rangaha an mga nagtatangis,pamibian an banwaan, ampona an kapadian, dangoga an gabos na mga devote saimo asin an saimong tabang mamatean kan gabos na nag-aarang saimo. 

Lider:             Togote akong makapag-omaw saimo, Virgen de Salvacion 

Gabos:           Tawan samo an kabagsikan laban sa samong mga kaiwal.

Huring Pamibi

Gabos:           Kagurangnan, warasan sa saimong mga sorogoon an danay na karahayan sa hawak asin sa kalag; sa tabang ni Santa Maria, Virgen de Salvacion, makaligtas lugod kami sa kasakitan ngonian na panahon asin makamtan mi an kaogmahan na daing kasagkoran, huli ki Cristo na samong Kagurangnan. AMEN.

(Kun may padi, itao an bendisyon.)


✠ Sa ngaran kan Ama asin kan Aki patin kan Espiritu Santo. AMEN.


GOZOS (NSTRA. SRA. DE SALVACION) 

Virgen Inang mapag-ampon, mga aki mo agawon
Napaalaw na sumirong, magdalita mong lilingyon
Ilaw mo an linalaom sa sakit simong surogon.

Simbag: AN DEVOTOS MO SUROGON, SA MGA SAKIT AGAWON 

Ilaw ka sa kalangitan nin Angeles kabanal-banalan
Sa mabagsikon mong ngaran, an infierno tinatakigan
Minasarig an kinaban sa pagsorog mo pagtabang.

(Simbag)

Ilaw kang pano nin gracia, burabod na pararanga
Apostoles, Patriarcas, gabos simo naginhawa
Ngaran mo apdon mi sana, pagtabang mo nakikita.

(Simbag)

Ilaw kang pano nin bagsik kan ejercito sa langit
An infierno, an infieles, sinda gabos nananakig
Masabi an simong bagsik orog na sa nananarig.

(Simbag)

Ilaw kang nakakabangraw sa lawod nin kadagatan
An tawong nangagsasakay kun yaon sa kahandalan
Umapod simo pagtabang dai liwag maaagaw.

(Simbag)

Ilaw ka nin Castillo, an pagsorog, pagtabang mo
Nakakakusog na gayo orog sa mga devoto
An umapod kan ngaran mo, dai nanggad maaano.

(Simbag)

Ilaw kang nakakaagaw sa gabos na pag-alaman
Orog pa sa kabuyohan, masabi an simong ngaran
Nakakaligtas giraray minsan an napapandongan.

(Simbag)

Ilaw ka sa puso nin tawo na namomoot saimo
Harigi kan gapong gayo na minsan buhay saimo
Magbabalik na totoo kun pasorog kn ngaran mo.

(Simbag)

Ilawi kan simong bangraw, kaming mga makasalan
Kan simong manto sangkoban hare togoteng masuhay
Kundi umibang mag-omaw duman sa kamurawayan.

(Simbag)

Ilawi kan simong pag-ampon asin pagkamaheherakon
Magdalitang padanayon, ta iyo ming linalaom
An bagsik nin Dios na poon na sa gabos paraampon.

(Simbag)MGA PAMIBI SA LAMBANG ALDAW

IKA-DUWANG ALDAW


Tema:             Pagsarig sa Dios nin Kaligtasan

Pagbasa kan Evangelio na sinurat ni San Juan (Jn, 14: 1-4) 

    Dai kamo mahandal, magsarig kamo sa Dios asin magsarig sako. Sa harong nin sakuyang Ama dakul na mga kwarto. Kun bako, dai ko kutana ini sinabi saindo na maduman ako sa pag-andam nin lugar para saindo. Kun ako magduman asin mag-andam nin lugar para saindo, mabalik giraray ako tanganing ikapag-iba ko na kamo, ta kun haen ako, duman man kamo. Aram nindo an dalan pasiringsa sakuyang padudumanan. 

(isunod an halipot na paghorop-horop)


Pamibi 

Dios na makapangyarihan sa gabos, dai mo itinugot si Santa Maria maulakitan nin ano man na kasalan. Siya an samuyang Inang orog kabanal. Sa samuyang pagsarig, siring ki Isabel, inaapod mi siyang paladan sa mga babae gabos. Ikinakaogma asin ginagalangan ka kan bilog na Simbahan. Huli kn saiyang pangataman nadaog an mga salang katokdoan asin naliwanagan kami sa kadikloman. Sa saimong pagkamoot asin pagmangno samuya, tabangi kami mamomoton na Ama na magkaigwa nin buhay na pagtubod tanganing danay ming mamidbidan an samoing mga kasalan asin samuyang mapagsolsolan. Antabayi kami sa samuyang paglakbay digdi sa ibabaw nin kinaban tanganing si Jesucristo sana an samuyang pagsarigan. Siya an dalan, an katotoohan, asin an buhay. AMEN.IKA-TOLONG ALDAW  


Pagbasa kan Evangelio na sinurat ni San Lukas (Lk. 9:23-26) 

    Dangan nagsabi sa gabos, “An boot na sumunod sako, magsayuma sa sadiri, pasanon aroaldaw an saiyang krus asin sumunod; huli ta an boot na magligtas kan saiyang buhay mawawara niya iyan, alagad an nawawaran nin buhay huli sako, ikakaligtas niya iyan. Anong pakinabang nin tawo, makamtan man niya an bilog na kinaban kun nawara an saiyang kalag? An nasosopog sako asin sa sakong mga Tataramon, ikakasopog man kan Aki nin Tawo san in saiyang pagdatong na pano nin saiyang kamurawayan, kamurawayn nin Ama, asin mga banal na mga angeles.

(isunod an halipot na paghorop-horop) 

Pamibi

Ama niamong banal, danay na tawan samuya si Maria, Inang mabinion, tanganing tabangan kamingdanay na maglakaw sa liwanang kan saimong Aki na iyo sana an samuyang kaligtasan. Lugod pa man dai maging kaolangan an samuyang mga kaluyahan sa paglakaw pasiring sa kabanalan. Likayan kami sa mga maraot tanganing dai kami marayo sa tunay na katalingkasan. Sangkobi kami kan saimong pangtaman na dai kami mahandal alagad magsarig sana Saimo. Talikdan mi lugod an gabos na padagka nin karatan asin pasanon an samuyang krus aroaldaw sa pagsunod ki Jesucristong paratubos. Ini hinahagadmi sa saiyang ngaran. AMEN.  IKAAPAT NA ALDAW  


Pagbasa kan Evangelio na sinurat ni San Lukas (Lk. 6:20-26) 

    Nangalagkalag si Jesus, nahiling an mga disipulos asin nagsabi, “Paladan kamong dukha huli ta sa saindo an kahadean nin Dios. Paladan kamong nagugutom ngonian huli ta kamo babasogon. Paladan kamo kun kamo kaongisan, isikwal, pagmudahon asin pakaraoton dahil sa Aki nin Tawo. Ipag-ogma nindo an aldaw na iyan, maglukso sa kaogmahan huli ta dakula an balos saindo sa langit. Siring kaiyan an ginibo kan saindang mga magurang sa mga profetas”. “Alagad herak man saindo mga mayaman, huli ta inako na nindo an saindong ranga. Herak man saindong mga basog ngonian, huli ta kamo magugutom. Herak man saindo na nagngingisi ngonian, huli ta kamo mag-aagrangay asin magtatangis. Herak man saindo kun kamo pag-omawon nin gabos. Siring kaiyan an ginibo kan saindang mga magurang sa mga nagsagin-sagin na profeta.” 

(isunod an halipot na paghorop-horop) 

Pamibi

    O Dios, parasurog nin mga maluya asin mga inaapi, sugoa samo si Maria, Ina nin mga dukha tanganing rangahon kami sa samong mga kasakitan digdi sa kinaban orog nang gayo idtong mga bunga kan saong kasalan na samuya nang pinagsolsolan. Makanood lugod kaming mabuhay na mapakumbaba asin maheherakon tanganing danay kaming makisumaro asin kamotan an mga dukha. Tabangi kaming mapano nin paglaom sa tahaw nin mga pagtios sa kinaban. Warasan samuya an tunay na pagkatakot sa Dios tanganing bilog mi nang talikdan an kasalan asin samong makamtan an saimong pagkaherak asin kaligtasan. Ini an samuyang kahagaan sa Novenang ini, sa ngaran ni Jesucristo na samong Kagurangnan. AMEN.IKA-LIMANG ALDAW  


Pagbasa kan Evangelio na sinurat ni San Mateo (Mt. 18:1-5) 

Sa oras man sanang idto, an mga disipulos nagrani ki Jesus asin naghapot, “Siisay an pinakadakulasa kahadean nin langit?” Inapod ni Jesus an sarong aki, pinatahaw asin nagsabi, “Totoong sinasabi ko saindo, kun dai kamo magin arog kaining mga aking saradit, dai kamo makakalaog sa kahadean nin langit. An siisay na nagpapakasadit arog kaining aki, iyan an pinakadakula sa kahadean nin langit. An minaako na siring kaini huli sako, minaako sako”. 

(isunod an halipot na paghorop-horop) 

Pamibi 

    O Dios nin pagkaherak, sa kapakumbabaan, inako ni Maria an saimong pangapodan sa tahaw nin mga kadipisilan. Sa mga pamibi ni Maria samong mapakumbabang Ina, tabangi kaming isabuhay angabos na karahayan na itinokdo samuya ni Jesucristong Kagurangnan. Ika an samong paalawan asin sinasarigan. Saimong palaadon asin parigonon an samong puso sa pagtubod asin pagkamoot  Saimo. Patawada an samong mga kasalan asin sa tabang mo kami makapagbagong buhay asin magmahigos sa mga gibong herak sagkod na kami magadan. Magtalubo man lugod kami sa kapkumbabaan asin kahuyoan nin boot tanganing mas lalo kaming makapaglingkod sa saimong kahadean. Ini hinahagad mi sa ngaran ni Jesucristo na samong Kagurangnan. AMEN. IKAANOM NA ALDAW  


Pagbasa kan Evangelio na sinurat ni San Marcos (Mk. 11:25-26) 

    Kun kamo mamibi, enot patawadon an may maraot na boot saindo, tanganing an saindong mga kasalan ipatawad saindo kan saindong Ama sa langit. Kun dai kamo magpatawad, dai man kamo patatawadon nin saindong Ama sa langit. 

(isunod an halipot na paghorop-horop) 

Pamibi

    Ama niamong mayaman sa pagkaherak, sa tabang ni Santa Maria, Inang mamomoton, nakikimaherak kami saimo na tabangan kaming mamidbidan an samuyang mga kasalan tanganing maabot niamo an kamurawayan nin langit. Ilaw an samuyang buhay na maglakaw sa tamang dalan asin danay a mamoot sa Dios na samong Kagurnagnan asin makapagpatawad sa samuyang mga tugang tanganing mapasamuya man an banal na kapatawaran. Warasan sa samong kalag an saimong pagkamoot asin pag-ampon taganing magdanay samuya an gibong marhay, an pakipag-olian asin buhay na banal. Iwaras lugod samuya an hinahagad mi sa Novena sa ngaran ni Jesucristo na samong Kagurangnan. AMEN.  IKA-PITONG ALDAW  


Pagbasa kan Evangelio na sinurat ni San Mateo (Mt. 25:31-36) 

    Kun an Aki nin Tawo dumatong, pano nin kamurawayan kaiba an mga angeles, matukaw sa trono asin titiponon saatubang niya an gabos na banwaan. Saiyang paglalaen-laenon, siring sa pastor na an karnero linalaen sa kanding. An mga karnero ibubugtak sa too asin an mg kanding ibubugtak sawala. Dangan an hade masabi sa mga yaon sa too niya, “Madya, yaon saindo an bendisyon nin sakuyang Ama. Saindo na an kahadean na inaandam para saindo poon na an kinaban linalang. Hulita ako nagutom asin pinakakan nindo; ako napaha asin pinainom nindo; ako nakihimanwa asin pinasakat nindo; ako daing gubing asin ginubingan nindo; ako naghelang asin sinongko nindo; ako nasa bilanggoan asin dinalaw nindo”. 

(isunod an halipot na paghorop-horop)  

Pamibi

Makakamhan na Dios, sa tabang samuya ni Maria, Ina nin pagkamoot, parasurog nin mga inaapi asin ilaw nin mga nasa kamondoan; nagngangayo-ngayo kami Saimo, na pakarigonon mo an samong puso kan banaag kan saimong grasya. Magdakula asin magtaubo kami sa pagtubodtanganing magdugang an samuyang kabanalan asin pagkamoot sagkod na maabot mi an Saimong kamurawayan. Sa samuyang pagsimbag sa pangapodan nin Kagurangnan, mamidbidan mi lugod an pangangaipo kan samuyang mga tugang na kasaadayan asin itao mi an samuyang buhay sa pagsurog sainda asin an daing sukol na pagtabang sa kapwa. Ini gabos hinahagad mi sa ngaran ni Jesucristo na samong Kagurangnan. AMEN.  IKA-WALONG ALDAW  


Pagbasa kan Evangelio na sinurat ni San Lukas (Lk. 19:1-10) 

Si Jesus naglaog sa Jerico asin linibot an banwaan. Sarong lalaki na an ngaran Zkeo, poon kan mgaparasingil nin buhis asin mayamanon, boot mamidbid kun siisay si Jesus, alagad naoolang kan mga tawo huli ta siya hababa. Tanganing mahiling niya si Jesus, duminalagan sa enotan asin suminakat sa kahoy, huli ta duman sa tangod maagi. Pag-abot, duman nagtingkalag si Jesus asin nagsabi, “Zakeo, bumaba ka tolos ta ngonian masakat ako sa saimong harong”. Pakahiling kaini nagngorob-ngorob sinda, “Nagsakat sa harong nin sarong parakasala!” Si Zakeo nagtindog asin nagsabi ki Jesus, “Uya an kabanga kan gabos kong sadiri: iyan gabos sakong ililimos sa mga dukha asin kun ako man igwa nin dinaya, makaapat na iooli ko saiya”. Si Jesus nagsabi, “Ngonian duminatong na sa harong na ini an kaligtasan, huli ta siya aki man ni Abraham. An Aki nin Tawo napadigdi sa paghanap asin pagligtas kan nawawara”. 

(Isunod an halipot na paghorop-horop)

Pamibi

    Dios, burabod nin gabos karahayan, nagpamibid ka samuya sa paagi ni Jesuscristo na dinara sa kinaban ni santa Maria, Ina asin Modelo nin simbahan, tabang sa samuyang kaligtasan. Kaherakan mo kaming makapagbagong-buhay. Danay kaming magsarig sa saimong pag-ampon asin pagtabang, na makamidbid nanggad saimo asin magdanay sa Saimo. Parigona an samong pagholaw na dai na kami magkasala liwat tanganing padagos na an samong paglakaw sa kabanalan. Tawan sa samuya an katoninongan sa laog kan samong mga familia asin sa bilog ming banwaan na napapahang gayo sa banal mong ugay. Iligtas logod an gabos na nalalagalag, tanganing siring ki Zakeo umabot sa lambang harong an tunay na kaligtasan na hale man sana ki Jesucristo na samong Kagurangnan. AMEN.  IKA-SIYAM NA ALDAW  

Pagbasa kan Evangelio na sinurat ni San Lukas (Lk. 22:14-20) 

    Pag-abot kan oras, si Jesus nagtukaw sa lamesa kaiba an mga apostoles, asin nagsabi sainda, “Kanigoan na gayo an sakuyang pagmawot na makapamanggi kaining pasko sa kaibahan nindo, bago ako magtios! Sinasabi ko saindo: dai na ako makakan kaini sagkod na maotob sa kahadean nin Dios.” Kinua an kalis, nagpasalamat asin nagsabi: “Akoa nindo ini asin ihiras sa lambing saro saindo. Sinasabi ko saindo, “Poon ngonian dai na ako mainom kan bunga nin ubas sagkod na dumatong an kahadean nin Dios”. Kinua an tinapay, nagpasalamat, binaak, itinao sainda asin nagsabi: “Ini an sakuyang hawak na idodolot para saindo: giboha nindo ini sa pagromdom sa sako”. Siring man pakapamanggi, kinua an kalis asin nagsabi: “An kalis na ini iyo an Bagong Tipan sa sakuyang dugo, na papabuloson para saindo”. 

(isunod an halipot na paghorop-horop) 

Pamibi

    Dios na kaglalang, pinili mo si Santa Maria na magin Ina ni Jesus, an kakanon na langitnon. Huli man sana ki Jesus siya an samuyang Inang mapag-ampon. Sangkobi kami kan kan saiyang daing sukol na pangataman tanganing danay kaming magutom ki Jesucristo na iyo an Tinapay nin Buhay. An lambing pag-ako mi Saiya sa banal Comunion, gibohon mi bilang pagromdom Saiya asin ihiras mi man si Jesus sa gabos lalo na sa mga nagtitios. Paaroga kami, Mahal na Ina, na maglingkod sa Simbahan tanganing mangibabaw samuya gabos an katanosan asin katiwasayan kun saen namimidbidan nanggad samuya an Kahadean nin Dios. Ini hinahagad mi, sa ngaran ni Jesucristong Kagurangnan, kaiba nin Espiritu Santo sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. AMEN.  


GAWE NIN PAGDUSAY            

    Virgen Inang mapag-ampon, Ina nin Paratubos, pinangidam daing kasalan, labing duwang gatos nang taon na ika uya samuya. Kami nagpapasalamat sa dai mabilang na mga milagro para sakarahayan nin samong mga kalag, na iwinaras mo samo, poon ika apodon asin arangon mi sa ngaran na Virgen de Salvacion. 

    Idinudusay mi saimo an bilog ming buhay. Sadiri mo kami. Boot ming magdanay na sadiri mosagkod pa man. Pano ka nin gracia asin kagayonan. Ika an panalmingan nin samong mga familia; halea sa samuyang banwaan an mga maraot na gibo nin demonyo, asin giboha an samong rona na paraiso nin kabanalan na Cristiano. Sa irarom kan saimong pag-ampon, boot ming magdanay sa samong mga harong an pagkaminootan nin mga mag-agom, an edukasyon Cristiana kan mga aki, an espiritu nin pamibi asin an gibong herak sa kapwa. Kami gabos danay na dumulok saimo asin nangangako na haleon mi an anoman na laban satogon nin Dios, orog na sa laog nin matrimonio cristiano.             

    Soroga asin ampona an mga pamayo kan Simbahan asin an mga namamahala kan banwaan. Likayan sa kasalan asin karatan an gabos niamong katood asin mga pinagkakautangan nin boot. Sangkobi kan saimong manto an samong banwaan asin papagdanaya sa katanosan asin katoninongan.            

    Bendisyoni an samong mga rogaring, an gabos niamong paghingowa, an samong kabulodanasin kabasan, an samong mga tinanom na ginikanan nin samong kabuhayan. Sa bagsik nin saimong tabang, pamibi asin pagsorog, magdanay man lugod kami sa pagkamoot asin paglingkod saimo para sa kamurawayan nin Ama na, kaiba kan Aki asin kan Espiritu Santo, nabubuhay asin naghahade, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. AMEN. Nihil Obstat 

MSGR. CRISPIN C. BERNARTE, JR.  Imprimatur 

MOST REV. JOEL Z. BAYLON, D.D.
Obispo kan LegazpiPost a Comment

Previous Post Next Post