Nagtutubod (Nicene Creed)


Nagtutubod ako sa sarong 
Dios Amang Makakamhan
Kaggibo kan langit asin daga, 
kan gabos na nahihiling asin dai nahihiling.
Asin sa sarong Kagurangnan na si Jesu-Cristo, 
bogtong na aki kan Dios, 
asin namundag gikan sa Ama 
bago kan gabos na panahon. 
Dios na gikan sa Dios, ilaw na gikan sa ilaw, 
totoong Dios na gikan sa totoong Dios.
Ipinangaki, dai linalang, 
saro sa pagka-Dios sa Ama: 
huli saiya nagkaigwa kan gabos. 
Huli sa satong mga tawo asin 
huli sa satong kaligtasan 
naghilig siya hale sa kalangitan. 
Asin nani-laman huli kan Espiritu Santo, 
ki Virgen Maria,  asin nani tawo. 
Ipinako pa sa cruz para sato kan panahon ni
Poncio Pilato; 
nagtios sagkod sa kagadanan asin ilinobong,
asin kan ikatolong aldaw nabuhay-liwat 
sosog sa mga kasuratan, 
asin suminakat sa langit, 
Nagtutukaw sa too kan Ama. 
Asin mamuraway na mabalik, 
sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan,
an saiyang kahadean daing katapusan. 
Asin sa Espiritu Santo, 
Kagurangnan asin kagtao nin buhay: 
na gikan sa Ama asin sa Aki. 
Siya, kaiba kan Ama asin Aki, 
sabay na sinasamba asin pinapamuraway: 
Siya nagtaram sa paagi nin mga profetas. 
Asin sa saro, banal, catolico asin apostolicong
Simbahan. 
Nagpapahayag ako nin pagtubod sa sarong bonyag, 
sa pagpatawad nin mga kasalan. 
Asin naghahalat ako kan pagkabuhay-liwat nin mga gadan, 
asin kan buhay sa maabot na panahon. 
Amen. 

Post a Comment

Previous Post Next Post